New
Here’s a handy notice bar to bring attention to new features of your website.

Våra tjänster

Vi erbjuder en säkerställd helhet. Från projektering via finansiering till färdig anläggning och avtalad funktion.
I SAMVERKAN MED ECOCLIME

Cirkulära energisystem

Geoenergi i olika former, energiåtervinning, bioenergi t ex träflisbaserad fjärrvärme, är olika former av cirkulära energislag. Vi erbjuder nu världsunika systemlösningar som optimerar dessa energislag med avseende på en fastighets förutsättningar och behov. På det sättet skapar vi maximalt värde för fastighetsägaren med global klimatnytta, genom sänkta driftkostnader och minskade växthusgasutsläpp.

Kontakta oss för mer info >

Tjänstepaktering

Tjänster inom bergborrning & geoenergi

Sitter du och planerar stora energilager med värme och kyluttag, eller handlar det om hur du på enklast sätt skall ta dig under en riksväg med el eller fiberkablar utan att stänga av och gräva av  vägen? Vi har tjänster för dig.
Infrastruktur

Vid infrastrukturprojekt använder vi styrd hammarborrning för borra igenom berg, block, sten och fast lagrad jord för t ex elkablage, VA, fiber, fjärrvärme och gas. Användningsområden är exempelvis:

 • Elkablar
 • Fiberkablar
 • Vatten & avlopp
 • Fjärrvärme
 • Gas
Vattenbrunnar

Med moderna teknik och kunnig personal borrar vi vattenbrunnar. En borrad vattenbrunn är idag en modern och ur miljöhänseende säker vattenkälla. Vi utför alla delar i projektet (från lägesbestämning till rinnande vatten). Vattenbrunnarna utförs efter regelverket Normbrunn-07.

Vi utför alla delar från rekognoscering till färdigt projekt:

 • Platsbesök
 • Lägesbestämning
 • Etablering
 • Borrning
 • Avetablering
 • Rinnande vatten
Geoenergi

Marknaden efterfrågar mer hållbara och miljösmarta energikällor. Därför har vi sett en ökad efterfrågan på borrning av geoenergi från grundvatten och berggrund och utfört många sådana uppdrag.

Geoteknik och borrning av energibrunnar är både säkert och miljövänligt och passar extremt bra för att värma upp och kyla byggnader, stora som små.

Exempel på tjänster:

 • Bergvärme
 • Frikyla
 • Energilager
 • Akvifere
 • Mark
Konsultation

Givetvis bistår vi med konsultation i samband med borrning; det finns nog ingen utmaning som vi inte redan sett och hanterat. Det kan gälla:

 • Ansökningar och tillstånd
 • TA-planer
 • Projektering
 • Beräkning
 • EED beräkningar
 • Finansiering